Kişisel Veriler

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

 

Giriş

Bilgi Teknolojileri şirketi olan şirketimiz, 6698 sayılı ve 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), tamamen uymaya kendilerini adamıştır. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde muhafaza etmekteyiz.

Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları; 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, fuar alanları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, anket, seminer, araştırma veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.  

Ayrıca, Kişisel Verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin sunduğu hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ile yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için işlenebilecektir.  

Şirketimizin amacı ile ilişkili olarak aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, Kişisel Verileri toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.   

 1. Hizmetlerin kalitesini ve iş stratejilerinin belirlenmesini sağlayacak nitelikte anket uygulaması,   
 2. Kişisel Veri kayıtlarımızın doğrulaması ve güncellemesi,  
 3. İstediğiniz hizmetlerin sağlanması da dahil olmak üzere; bize gönderdiğiniz sorulara ve taleplerinize yanıt verilmesi,  
 4. Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlere ilişkin gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,  
 5. Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,  
 6. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,  
 7. Şirketimizin tarafından sunulan yeni hizmetlere ulaşımınızın sağlanması,  

KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir. Şirketimiz, Kişisel Verilerin işlenmesi bakımından işbu amaç ve dayanakların dışına çıkmayacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Şirketimiz Kişisel Verilerinizi üçüncü şahıslara aşağıdaki şekillerde aktarabilmektedir.

 1. Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan tüzel ve gerçek kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, 
 2. Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan tüzel ve gerçek kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, 
 3. Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), 
 4. Yürürlükteki kanunlar uyarınca veya bir mahkeme celbine ya da bir resmi kurumun emrine cevaben, 
 5. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, 
 6. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, 
 7. Sınırlı kalmamak kaydıyla ilgili kişiyi tanımlayıcı bilgileri alan veya elde eden tarafın, kişisel tanımlayıcı bilgileri işbu Aydınlatma Metnine uygun olarak kullanmayı ve işbu  Aydınlatma Metnine uygun olarak güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı ve sürdürmeyi kabul etmesi şartıyla, sınırlı kalmamak kaydıyla Şirketin ticari varlıklarından herhangi birinin veya tamamının birleşmesi veya satın alınması dahil olmak üzere bir mülkiyet veya kontrol değişikliğiyle bağlantılı olarak, 
 8. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.   

Şirketimiz, işlediği Kişisel Verileri ilgili mevzuat ve Kurul kararlarında öngörülen yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. Şirketimiz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verileri re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kvkk’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları  

İlgili Kişi olarak; haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.  

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü  

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için bizzat elden, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgili Şirketimiz adına, Üniversiteler Mahallesi Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cyberpark Vakıf Binası 1605. cad No 102 06800 Bilkent /Çankaya /Ankara adresine göndererek iletebilir veya  mail adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  Şirketimiz, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. 

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz gereğini yerine getirip ayrıca bilgi verecektir.   Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; İlgili Kişi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

Kapsam  

İşbu Aydınlatma Metni, Ecoconnect tarafından internet sitesinde yayınlanmış olan Ecoconnect Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.

Sorular ve Şikayetler  

İşbu Aydınlatma Metni ve uygulaması ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz bulunması durumunda bizimle info@ecoconnect.com  mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

 

Ecoconnect